ترجمه مدارک
عنوانمعیار محاسبهقیمت ترجمهناتاریوس (مهر تایید رسمی ترجمه)نسخه اضافی با مهر ناتاریوس
شناسنامه (تمام صفحات)
سری 800 روبل 500 روبل 600 روبل
شناسنامه (صفحه اول)
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
کارت ملی
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
پاسپورت (دو صفحه اول)
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
پاسپورت (تمام صفحات)
سری 1500 روبل 500 روبل 900 روبل
سند ازدواج (تمام صفحات)
سری 1500 روبل 500 روبل 900 روبل
کارت پایان خدمت
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهینامه رانندگی
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی عدم سوء سابقه
در مواردی که فقط مهرهای فارسی باید ترجمه شوند، قیمت پایین می آید.
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی تجرد
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی فوت
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
کارت نظام پزشکی
سری 400 روبل 500 روبل 600 روبل
کارت بازرگانی هوشمند
سری 400 روبل 500 روبل 600 روبل
کارت واکسیناسیون
سری 700 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی ولادت
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
کارت معافیت از خدمت
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی
سری 700 روبل 500 روبل 600 روبل
برگ آزمایش پزشکی کوچک
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
برگ آزمایش پزشکی بزرگ
سری 1000 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی دیپلم متوسطه و گواهی پیش دانشگاهی
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
ریزنمرات دیپلم متوسطه
سری 700 روبل 500 روبل 600 روبل
ریزنمرات پیش دانشگاهی
سری 500 روبل 500 روبل 600 روبل
گواهی پایان تحصیلات دوره دانشگاهی
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
ریزنمرات دانشگاهی ایران
قیمت به ازای هر ترم
سری 250 روبل 600 روبل 700 روبل
ریزنمرات دانشگاهی روسیه
سری 800 روبل 500 روبل 700 روبل
گواهی اشتغال به تحصیل
سری 500 روبل 500 روبل 600 روبل
کارنامه توصیفی
سری 800 روبل 500 روبل 600 روبل
اظهارنامه گمرکی
بابت هر صفحه
سری 700 روبل 600 روبل 700 روبل
اسناد حسابداری
هر صفحه
سری 500 روبل 500 روبل 700 روبل
انواع پروانه و جواز
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع
سری 700 روبل 500 روبل 600 روبل
ترازنامه شرکت ها و اظهارنامه مالیاتی
هر صفحه
سری 900 روبل 500 روبل 600 روبل
وکالتنامه تنظیم شده در روسیه
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
قرارداد فارسی
هر صفحه (300 کلمه)
سری 500 روبل 500 روبل 600 روبل
قرارداد عربی هر صفحه (300 کلمه)
هر صفحه (300 کلمه)
سری 700 روبل 500 روبل 600 روبل
قرارداد روسی، انگلیسی
هر صفحه (1800 کاراکتر)
سری 600 روبل 500 روبل 600 روبل
ترجمه متون
عنوانمعیار محاسبهقیمت ترجمه
متون ساده بدون اصطلاحات تخصصی
هر صفحه (1800 کاراکتر برای زبان های غیر از فارسی و عربی و 300 کلمه برای زبان فارسی و عربی) 150 هزار تومان
صفحه 500 روبل
متون تخصصی با درجه سختی متوسط (علوم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ...)
هر صفحه (1800 کاراکتر برای زبان های غیر از فارسی و عربی و 300 کلمه برای زبان فارسی و عربی) 200 هزار تومان
صفحه 600 روبل
متون تخصصی با درجه سختی بالا (نیروگاه ها، نفت و پتروشیمی، تخصصی پزشکی،...)
هر صفحه (1800 کاراکتر برای زبان های غیر از فارسی و عربی و 300 کلمه برای زبان فارسی و عربی) 300 هزار تومان
صفحه 850 روبل
کاتالوگ و بروشور
هر صفحه (1800 کاراکتر برای زبان های غیر از فارسی و عربی و 300 کلمه برای زبان فارسی و عربی) 160 هزار تومان
صفحه 500 روبل
ترجمه مطالب سایت
هر صفحه (1800 کاراکتر برای زبان های غیر از فارسی و عربی و 300 کلمه برای زبان فارسی و عربی) 150 تا 300 هزار تومان بر مبنای درجه تخصصی بودن مطالب
صفحه 500 روبل
ویرایش محتوای سایت
هر صفحه 65 هزار تومان
صفحه 200 روبل
موارد افزایش هزینه
رسم جدول، ترجمه مستقیم روی فایل های غیر از آفیس ورد، ترجمه مطالبی که دستی نوشته شده باشند.
صفحه 100 روبل
ترجمه شفاهی
عنوانمعیار محاسبهقیمت ترجمه
ترجمه شفاهی گفت و گوی تلفنی
هر دقیقه 16000 تومان
دقیقه 50 روبل
ترجمه شفاهی جلسات حضوری در داخل شهر
8 ساعت معادل یک روز کامل کاری 40000 روبل
ساعت 5000 روبل
ترجمه شفاهی جلسات حضوری در خارج از حلقه مسکو
هر ساعت 5000 روبل + 5000 روبل برای زمان صرف شده در راه
ساعت 5000 روبل
ترجمه شفاهی جلسات حضوری در خارج از مسکو
هر ساعت 5000 روبل + هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در صورت طولانی شدن سفر کاری
ساعت 5000 روبل
ترجمه شفاهی در نمایشگاه ها
یک روز کاری (8 ساعت) 10000 روبل
روز 10000 روبل
مترجم همراه در نمایشگاه ها و برنامه ها
یک روز کاری (8 ساعت) 10000 روبل)
روز 10000 روبل
ترجمه همزمان (داخل کابین)
هر ساعت 7000 روبل. یک روز کامل 50000 روبل
ساعت 7000 روبل
ترجمه زیرنویس فیلم و تیزرهای تبلیغاتی
اگر متن فیلم نامه به مترجم ارائه نشود، به ازای هر دقیقه 30 روبل اضافه می شود.
دقیقه 230 روبل