بازی های مردانه یکاترینا فورتسوا (کاترین سوم)
نویسندگان: ناتالیا کارنِیِوا
مترجمان: فرزانه شفیعی
1400/3/22
زبان: فارسی
ناشر: فرهنگ معاصر
تاریخ انتشار: در حال چاپ
قیمت: 190000
لینک خرید: https://digibookshahr.com/product/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88/
زندگی کاترینا فورتسوا تنها وزیر زن در دوره شوروی به شرح زندگی یک نخبه در طول هفتاد سال حکومت ایدئولوژیک کمونیستی ختم نمی شود. این کتاب، داستان زنی است که از نوجوانی گامهایی راسخ در مسیر پیشرفت برداشته و خط مشی حزبی را اصل غیرقابل انکار در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و حتی شخصی می پندارد. فورتسوا برای رسیدن به قله های سیاست زندگی های بیشماری را ویران کرد، اگرچه نقش وی در تحول عرصه فرهنگی کشور قابل چشم پوشی نیست. کاترینا فورتسوا در سال های پایانی زندگی نسبت به تمامی باورهای حزبی خود تردید می کند و زمانی که مخالفانش او را به راحتی از صحنه بازی بیرون می رانند، چاره ای جز خودکشی برای او باقی نمی ماند. 
دانلود: بازی های مردانه یکاترینا فورتسوا (کاترین سوم)